Ceza Mah. kusur raporu ile Huk. Mah. kusur raporu arasında ki çelişkinin giderilmesi

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/2430
KARAR NO : 2013/2888

 

Y A R G I T A Y     İ L A M I


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün, süresi içinde davalı Nergiz vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi Erdem’in karşıdan karşıya geçmekte iken davalı Adnan'ın sürücüsü, davalı Nergiz'in işleteni olduğu ve davalı Ak Sigortaya ZMSS poliçesi ile sigortalı aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada vefat ettiğini belirterek, 10.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı, 3.250 TL cenaze ve ulaşım giderlerinden kaynaklanan maddi tazminat ve 30.000 TL manevi tazminatın; kızı Eda için 1.000 TL maddi tazminat, 10.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 20.000 TL manevi tazminatın; diğer kızı Büşra için 750 TL maddi 10.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ve 10.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş, ıslah dilekçesi ile eş için talebini 57.074,64 TL.ye yükseltmiştir.
Davalı Ak Sigorta vekili, sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında ve poliçe limiti ile sınırlı sorumlu olduklarını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Davalılar Adnan ve Nergiz vekili, kazanın meydana gelmesinde bütün kusurun yayada olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; toplanan delillere ve alınan bilirkişi raporuna göre, davalının %50 kusuruna dayanarak davanın kısmen kabulü ile eş için 57.074,64 TL, Eda için 2.493,55 TL,


Büşra için 5.025,75 TL destekten yoksun kalma tazminatının davalılardan tahsiline; 443 TL cenaze gideri ile eş için 15.000 TL, Eda için 10.000 TL, Büşra için 7.000 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Nergiz'den tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı Nergiz vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1- Mahkemece toplanıp değerlendirilen delillere, özellikle oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalı Nergiz vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.
2-Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve maddi, manevi tazminat istemine ilişkindir.
Ceza dosyasında alınan kusur raporunda davalı sürücünün tali, ölen yayanın asli kusurlu olduğu belirtilmişse de, yargılama sırasında Adli Tıp Kurumundan alınan kusur raporunda sürücünün ve ölen yayanın %50'şer kusurlu olduğu olduğu belirlenmiş, mahkemece bu kusur oranına göre tazminata hükmedilmiştir. Kusur raporları arasında çelişki meydana geldiğinden bu kusur oranı hükme esas alınamaz. Mahkemece ceza dosyası getirtilerek İstanbul Teknik Üniversitesi veya Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik fen heyetinden raporlar arasındaki çelişkiler giderilmek suretiyle kusur raporu alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulması isabetli olmamıştır.
Kabule göre de, manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de gözönünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, M.K.nun 4.maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davacılar için takdir olunan manevi tazminatın bir miktar yüksek olduğu görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Nergiz vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Nergiz vekilinin


temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı Nergiz'e geri verilmesine 05.03.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

on 23 Ağustos 2016
Gösterim: 1311

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır