Manevi Tazminatın belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar

T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/14828
KARAR NO : 2015/5326
                                                           Y A R G I T A Y İ L A M I


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili ve davalı Hüsamettin Özkıraç vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacılar vekili; davalıların sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın neden olduğu çift taraflı trafik kazasında davacıların eşi/babaları ve dedeleri olan Fayat Uçar'ın vefat ettiğini, müvekkilleri Mustafa Özgür, Aysel, Gonca, Özer ve Melih Burak'ında yaralandığını, davacı Aysel'in eşinin desteğinden yoksun kaldığını, davacı Mustafa Özgür'ün kaza nedeniyle çalışamayıp gelir kaybına uğradığını, ölüm ve yaralanma sebebiyle müvekkillerinin üzüntü duyduklarını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla davacı Aysel için 10.000,00 TL, davacı Mustafa Özgür çin 1.000,00 TL olmak üzere toplam 11.000,00 TL maddi tazminatın davalılardan müştereken ve müteselsilen, toplam 205.000,00 TL manevi tazminatın ise davalı Hüsamettin Özkıraç'tan kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiştir. Davacılar vekili daha sonra verdiği ıslah dilekçesiyle davacı Aysel için maddi tazminat talebini 62.854,38 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı Hüsamettin Özkıraç; zarardan sigorta şirketinin sorumlu uolduğunu, müteveffanın emekli olduğunu, zenginleşme aracı olarak kullanıldığını, müteveffa emniyet kemeri taksaydı ve yanında bir kişi ile oturmasaydı yaralanmanın gerçekleşmeyeceğini, hastane masraflarının SGK tarafından karşılandığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Davalı Yapı Kredi Sigorta A.Ş. vekili; limit dahilinde sorumlu olduklarını, davacılara SGK tarafından maaş ve geçici iş göremezlik tazminatı ödendiğini, zararlarının bulunmadığını, davanın açılmasında kusurlu olmadığından faiz istenemeyeceğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile davacı Aysel için 62.854,38 TL maddi tazminatının davalı sigorta şirketi yönünden dava tarihinden, diğer davalı yönünden kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, davacı Aysel için 15.000,00 TL, davacı Mustafa Özgür için 13.000,00 TL, davacı Firdevs, Mehmet, Hasan ve Faik için ayrı ayrı 10.000,00 TL, davacı Gonca, Özer ve Melih için ayrı ayrı 8.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Hüsamettin Özkıraç'tan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalı Hüsamettin Özkıraç vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-)Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, davacı Aysel Uçar ve Mustafa Özgür Uçar hakkındaki manevi tazminatın takdirinde 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 47. maddesindeki (6098 sayılı TBK m. 56) özel haller dikkate alınarak hak ve nesafet kuralları çerçevesinde hüküm kurulmuş olmasına göre, davacılar vekili ve davalı Hüsamettin Özkıraç vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-)Dava, trafik kazasından kaynaklanan ölüm ve cismani zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Manevi tazminat zenginleşme aracı olmamakla beraber, bu yöndeki talep hakkındaki hüküm kurulurken olay sebebiyle duyulan acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amaçlanmalı ve bu sebeple tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile birlikte olayın meydana geliş şekli de göz önünde tutularak, hak ve nesafet kuralları çerçevesinde bir sonuca varılmalıdır. Zira, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 4. maddesinde, kanunun takdir hakkı verdiği hallerde hakimin hak ve nesafete göre hükmedeceği öngörülmüştür.

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında, davalı sürücünün kusur oranı, kazanın meydana geliş şekli, davacıların yaralanmasının niteliği, manevi tazminat talep edenlerin sayısı ve diğer hususlar gözetildiğinde, davacılar Aysel Uçar ve Mustafa Özgür Uçar dışındaki diğer davacılar hakkında takdir olunan manevi tazminat miktarların fazla olduğu görülmüş ve davacılar için hakkaniyete uygun bir manevi tazminata hükmedilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
3-)2918 sayılı KTK'nın 99/1 maddesi ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın B.2 maddesi gereğince trafik sigortacısının zarar giderim yükümlülüğünün süresi, rizikonun ihbarı ve gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten itibaren 8 işgünü olarak belirlenmiştir. Bu sebeple usulüne uygun bir başvuru yapılıp yasada belirlenen süre dolmadan trafik sigortacısı bakımından alacağın muacceliyetinden ve dolayısıyla temerrüdünden söz edilemez.

Bu durumda mahkemece, davacılar vekilinden davalı sigorta şirketine usulüne uygun olarak başvuru yapılıp yapılmadığının sorulması, başvuru mevcutsa başvurunun tebliğine ilişkin belgelerin istenip ibraz edildiğinde tespit edilecek tarihe 8 iş günü eklenmek suretiyle bulunacak tarihten, başvuru yoksa dava tarihinden itibaren davalı sigorta şirketinin temerrüt faizinden sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
4-)Bozma sebep ve şekline göre vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekili ve davalı Hüsamettin Özkıraç vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacılar vekili ve davalı Hüsamettin Özkıraç vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, davacılar vekilinin vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde hükmü temyiz eden davacılara ve davalı Hüsamettin Özkıraç'a geri verilmesine, 02.04.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

on 26 Temmuz 2016
Gösterim: 1132

Yorum Yapabilmek için Siteye Kayıt olmanız gereklidir.

Siteye Kayıt için Tıklayınız.

Yukarı Kaydır