Öncelikle kararlılık önemli bir duygudur ve insanı canlandırır. Yönetir. Bir şeyi sadece yazmak veya söylemek yetmez. Onun gerçekleşmesini takip etmek ve sağlamak gereklidir. Siyasi Parti liderlerinin hep aynı sözleri aylarca söylediğini hatırlatmakta fayda var.

24 Ekim 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 101
Devamını Oku

GENEL OLARAK

Bir vakıayı iddia eden taraf bunu ispatladığı ölçüde o vakıaya dayanır. Türk Medeni Kanunun 6. Maddesinde “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Yine Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 190. Maddesinde “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” İfadesi ile iddia edilen vakıayı ispat külfeti o vakıaya dayanacak kişiye aittir. Özlü sözle herkes iddiasını ispat ile mükelleftir.

09 Temmuz 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 8180
Devamını Oku

GENEL OLARAK

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 146-161. maddeleri arasında düzenlenen zamanaşımı, hakkın ileri sürülmesini engelleyici nitelikte olup, alacak hakkı alacaklı tarafından , yasanın öngördüğü süre ve şartlar içinde talep edilmediğinde etkin bir hukuki himayeden, başka bir deyişle, dava yoluyla elde edilebilme imkanından yoksun bırakılmaktadır.

16 Haziran 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 20513
Devamını Oku

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun bir çok maddesinde değişiklik yapan tasarı incelendiğinde ön bir çok konuda önemli değişiklikler bulunmaktadır.

13 Haziran 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 225
Devamını Oku

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2:  2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

29 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 619
Devamını Oku

MÜTESELSİL    SORUMLULUK

                                                                                                                                                                               & Hüseyin Tuztaş &

GENEL OLARAK

Müteselsil sorumluluk, (zincirleme sorumluluk, birlikte sorumluluk) sorumluluk hukukunda farklı bir yeri bulunmaktadır.  Müteselsil sorumluluk, aynı zararın oluşmasında rolü olan ancak zararın hangi kısmından sorumlu olduğu tespit edilemeyen birden fazla kimsenin, niteliği itibariyle bölünmeye elverişli başka bir deyişle çoğunlukla para ediminden oluşan tazminat ediminin tamamını ifa etmekle yükümlü olduğu, alacaklı zarar görenin de dilediği sorumludan edimin tamamını veya bir kısmını talep yetkisine sahip olduğu, sorumlulardan biri ödeme yaptığı oranda diğerlerinin de sorumluluktan kurtulduğu bir birlikte sorumluluk türüdür.

09 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 2948
Devamını Oku

Islah dilekçesindeki talebin ıslah kapsamında olmadığı belirlendiğinde bu talebin yeni bir dava olarak kabul edilerek asıl davadan ayırma kararı verilerek ayrı bir esasa kaydedilip bu talebin bu davada görülmesi yapılabilir mi?

Buna cevap verebilmek için hem ıslah müessesini hem de dava açma prosedürünü Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında incelememiz gerekir.

27 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 1296
Devamını Oku

İcra İflas Kanunun İflasın Ertelenmesini düzenleyen 179. maddesinde büyük değişiklik yapan 6728 sayılı yasa onaylanmasının ardından 09.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. değişiklik aşağıda aynen sunulmuştur.

09 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 2971
Devamını Oku

5941 sayılı Çek Kanunun bazı maddelerinde değişiklik yapan 6728   Sayılı Kanun  onaylanmasının ardından 09.08.2016 tarihinde  resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değiştirilen maddeler aşağıda verilmiştir.

09 Ağustos 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 834
Devamını Oku

DANIŞTAY KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6723  

 Kabul Tarihi: 1/7/2016     Resmi Gazetede Yayınlanma tarihi :  23/07/2016

 

MADDE 1-6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 9 uncu maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

23 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 628
Devamını Oku

3 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29779
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/667

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

23 Temmuz 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 730
Devamını Oku
Ölümlü trafik kazaları ve bu kazalar neticesinde sigorta şirketlerinin ödemek zorunda oldukları bedeni tazminatlarının ödenmesi sürecinde Hazine Müsteşarlığı yeni kıstaslar getirmiştir. Bilindiği gibi daha önceleri şirketlerin ayırdıkları muallak hasar kalemleri içinde büyük yer tutmasına rağmen yargılamadaki sürelerin uzunlu nedeniyle birkaç yıl sonra hak sahibine ulaşan bu tutarların zamanında ödenmesi adaletin sağlanması için önem  arz etmektedir.
10 Haziran 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 1208
Devamını Oku

26.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak  yürürlüğe giren 6704 sayılı (torba) yasası ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 90, 92, 97 ve 99. Maddelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır.

01 Mayıs 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 8173
Devamını Oku

26.04.2016 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren torba kanun olarak nitelendirilen kanun değişikliği ile 4925 Sayı Karayolu Taşıma Kanunu ile getirilen zorunlu taşıma sigortasını düzenleyen 17-18-19-20-21-22-23-24-25 maddeleri ile 26. maddenin (ı) ve (i) fıkraları yürürlükten kaldırılmış, aynı kanunun 3. maddesine Sorumluluk Sigortası başlığı açılarak 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanunun da düzenlenen zorunlu mali sorumluluk sigortasına atıf yapılmıştır.

27 Nisan 2016 tarihinde yayınlandı.
Gösterim: 1379
Devamını Oku